அன்பியம்

அங்கத்துவம்

வருடாந்த சந்தாவாக 200 குறோணர்களை  3000 16 26252 வங்கிக் கணக்கிலக்கத்தில் வைப்பில்லிடும்படி வேண்டுகிறோம்.

அங்கத்தவர்கள்

 

 

வாழ்வுதரும் வார்த்தை

தமிழ்த் திருப்பலி

தேனீர் உபசரணை–வாசகம்

உங்கள்பங்களிப்பு 

குறிப்பிடப்பட்ட மாதங்களில் பங்களிப்புச் செய்ய வசதியின்மை ஏற்பட்டால்,

முன்கூட்டியே மற்றைய அங்கத்தவர்களுடன் மாற்றங்களை புரிந்து, நிர்வாக பொறுப்பாளர்களிடம் அறிவிக்கவும்.

தேனீர் உபசரணை: இராஜேஸ் 905 23 847  வழிபாடு: இராக்கினி 922 70 116

Bank Terminal

Dear all of you,

We have now installed a bank terminal at the rear of the church (by the side entrance) to be used for collection, mass intentions or other gifts to the Church. We have also a bank terminal at the parish office, to be used during arrangements, church coffee, Katolsk Forum, the bookshop or for other circumstances.

Enclosed you will find an easy instruction for the terminal.

Nguyen Thanh Phu (Parish priest)

வங்கி அட்டை மூலமாக பணம் செலுத்துதல்

ஆலயத்தில் காணிக்கை, நன்கொடை வழங்குவதற்காக தற்பொழுது இரு வங்கி முனையம்கள் (Bank Terminals) நிறுவப்பட்டுள்ளது. 1. ஆலயத்தின் பின்புற பக்க வாசலிலும் 2. ஆலய அலுவலகத்திலும் உள்ளது.

வங்கி முனையத்தினூடாக பணத்தினை செலுத்தி, பற்றுச் சீட்டை காணிக்கை / நன்கொடைக்கு வழங்கலாம்.

செய்முறை

தனிநாயகம் அடிகளார்

                "என்னை நன்றாக 

                 இறைவன் படைத்தனன்

                 தன்னை நன்றாக

                  தமிழ் செய்யுமாறே"

                        வாழ்வும் பணியும்

Kirkerkaffe / Kirkevasking

Kirkevasking på torsdag Kl. 15:30; 2018

03.05.18: Rajesh, Mahendran, Anton

 

Kirkekaffe etter høymesse på søndag; 2018 

25. Mars: Vær vennlig gi navn