மரியன்னையின் திருவிழா 2018

No images found.

Ungdomskor

இளையவர் பாடற்குழாம்

1. மெலானி ஞானசீலன் 2. டெலிசியா ஜேம்ஸ் 3. மரிஷா ஞானசீலன் 4. நிசாந்தினி ஜேம்ஸ்                5. அமன்டா தாசியஸ் 6. அலன் தாசியஸ் 7. டெலிசியா ஜேம்ஸ் 8. திவ்யா அல்போன்ஸ்

Keyboard:

1. மெலானி ஞானசீலன் 2. டெலிசியா ஜேம்ஸ் 3. மரிஷா ஞானசீலன் 4. நிசாந்தினி ஜேம்ஸ்

2016ம் ஆண்டுக்கான Keyboard வாசிப்பதற்குரிய அட்டவணை:

1. மெலானி ஞானசீலன்: 18.09.16

2. டெலிசியா ஜேம்ஸ்: 16.10.16

3. மரிஷா ஞானசீலன்: 20.11.16

4. நிசாந்தினி ஜேம்ஸ்: 18.12.16

பாடற்பயிற்சி ஞாயிறு தமிழ்த்திருபலி நடைபெறும் நாளில் மாலை 3:00 மணிக்கு இடம்பெறும்.

தேனீர் உபசரணை–வாசகம்

உங்கள்பங்களிப்பு 2018

குறிப்பிடப்பட்ட மாதங்களில் பங்களிப்புச் செய்ய வசதியின்மை ஏற்பட்டால்,

முன்கூட்டியே மற்றைய அங்கத்தவர்களுடன் மாற்றங்களை புரிந்து, நிர்வாக பொறுப்பாளர்களிடம் அறிவிக்கவும்.

தேனீர் உபசரணை: இராஜேஸ் 905 23 847  வழிபாடு: அன்ரன் 467 85 858

Bank Terminal

Dear all of you,

We have now installed a bank terminal at the rear of the church (by the side entrance) to be used for collection, mass intentions or other gifts to the Church. We have also a bank terminal at the parish office, to be used during arrangements, church coffee, Katolsk Forum, the bookshop or for other circumstances.

Enclosed you will find an easy instruction for the terminal.

p. Sigurd Markussen (Parish priest)

வங்கி அட்டை மூலமாக பணம் செலுத்துதல்

ஆலயத்தில் காணிக்கை, நன்கொடை வழங்குவதற்காக தற்பொழுது இரு வங்கி முனையம்கள் (Bank Terminals) நிறுவப்பட்டுள்ளது. 1. ஆலயத்தின் பின்புற பக்க வாசலிலும் 2. ஆலய அலுவலகத்திலும் உள்ளது.

வங்கி முனையத்தினூடாக பணத்தினை செலுத்தி, பற்றுச் சீட்டை காணிக்கை / நன்கொடைக்கு வழங்கலாம்.

செய்முறை

Kirkerkaffe / Kirkevasking 2015

Kirkevasking på torsdag Kl. 15:30; 2018

03.05.18: Rajesh, Mahendran, Anton

 

Kirkekaffe etter høymesse på søndag; 2018 

25. Mars: Vær vennlig gi navn

FAMILIEÅRET 2014